Chương Trình Họp Chợ ở Trường Học của Tổ Chức Ngân Hàng Thực Phẩm Thành Phố Houston sẽ mở cửa cho Mùa Xuân 2023

Quan tâm đến một cộng đồng học viên đa dạng có thể có nghĩa là cung cấp hỗ trợ bên ngoài lớp học; đó là sứ mệnh của Chương Trình Họp Chợ ở Trường của Alief, nơi đã giúp đỡ các gia đình nhận được các nhu yếu phẩm kể từ năm 2019. Nỗ lực này bắt đầu như một cách giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực và đã phát triển trở thành nơi cung cấp các hỗ trợ khác cho các gia đình trong Học Khu Alief.

Isaac Eguia, nhân viên xã hội gia đình của Alief ISD cho biết: “Trong thời gian xảy ra đại dịch và cho đến nay, chúng tôi đã nhận thấy có nhiều yêu cầu hơn từ phía cộng đồng nhằm tìm kiếm sự trợ giúp để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như hỗ trợ tiền thuê nhà, nhà ở, và tình trạng thiếu hụt lương thực. “Khi Alief tiếp tục phục hồi, Chương Trình Họp Chợ ở Trường Học đã có tác động rất lớn trong cuộc chiến chấm dứt nạn đói và giảm bớt một số khó khăn mà học sinh và gia đình của chúng tôi ở Alief phải đối mặt.”

Chợ nằm trong khu Alief Annex trên đường High Star Rd, mở cửa hai ngày mỗi tháng cho đến hết tháng Năm và cho phép các gia đình của các trường trung học Alief, học sinh SOAR, Crossroads và LINC tiếp cận kệ thực phẩm, đồ chăm sóc cá nhân, và đồ vệ sinh cá nhân. Nhân viên phiên chợ cũng sẽ cung cấp thông tin về việc xin hỗ trợ khác, chẳng hạn như hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sau khi ngừng hoạt động trong đại dịch Covid, phiên chợ đã mở cửa trở lại vào năm ngoái với sự hỗ trợ của công ty Amazon. Năm nay, sự hợp tác với Ngân hàng Thực phẩm Houston đã cho phép phiên chợ cung cấp thực phẩm hai lần một tháng cho học sinh và gia đình, cũng như nhân viên Alief ISD, ông Eguia nói.

“Tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi từ khắp học khu từ các cố vấn, liên lạc viên gia đình, [và các quản trị viên] về nhu cầu thực phẩm khẩn cấp cho nhiều học sinh của chúng ta [và] các gia đình đang gặp khủng hoảng như cháy chung cư, mất thu nhập, bị trục xuất hoặc đơn giản là không có thức ăn ở nhà, ” ông nói và lưu ý rằng khi phiên chợ mở cửa lúc 9 giờ sáng, thường thấy các gia đình đã xếp hàng từ trước 8 giờ sáng “chỉ để có thể nhận được một số cứu trợ.”

Năm học vừa qua, chợ đã hỗ trợ hơn 1.500 người mua sắm mang lại lợi ích cho gần 5.000 thành viên gia đình. Kể từ tháng Mười Một năm 2022, chợ đã đón 760 người mua sắm với hơn 3.200 thành viên trong gia đình, với 8 ngày họp chợ vẫn còn phía trước.

Ông Eguia cũng nhận thấy lợi ích trong công việc của các học sinh tình nguyện từ Học viện Ngôn ngữ Alief dành cho Người mới đến (LINC), những người điều hành phiên chợ. 

“Mức độ chuyên nghiệp, phẩm giá và dịch vụ khách hàng mà họ cung cấp là điều tôi tự hào,” ông nói. “Họ hiểu nhiệm vụ từ việc đăng ký phụ huynh, trở thành người mua sắm cá nhân cho từng khách đến hoặc giúp mang đồ tạp hóa ra xe của họ, học sinh của chúng tôi biết nhu cầu của bạn bè, bạn cùng lớp và hàng xóm của họ.”

Các tình nguyện viên trẻ cũng giúp làm giảm đi sự xấu hổ mà các gia đình có thể cảm thấy khi đi xin sự hỗ trợ cần thiết.

“Một trong những trở ngại lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là phá vỡ sự kỳ thị khi nhận thức ăn tại trường học và mang thức ăn về nhà trên xe buýt mà không sợ bị bạn bè đánh giá,” Eguia nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục sáng tạo trong việc làm cho phiên họp chợ này trở nên thú vị và dễ chấp nhận hơn đối với các em học sinh của chúng tôi.”

Các ngày còn lại trong năm học 2022-23 mà Phiên Họp Chợ Trường Học Alief mở cửa là ngày 9 và 23 tháng Hai, ngày 9 và 23 tháng Ba, ngày 13 và 27 tháng Tư, và ngày 11 và 18 tháng Năm.

El Mercado Escolar del Banco de Alimentos de Houston abre para la primavera del 2023

El cuidado de una comunidad diversa de estudiantes puede significar proporcionar asistencia fuera del salón de clases; esa es la misión del Mercado Escolar de Alief, que ha estado ayudando a las familias con necesidades básicas desde el 2019. El esfuerzo comenzó como una forma de ayudar con la inseguridad de alimentos y ha crecido para brindar otros tipos de asistencia a las familias de Alief ISD.

“Durante la pandemia y desde entonces hemos visto más solicitudes de nuestra comunidad en busca de ayuda para satisfacer necesidades básicas como asistencia para el pago de la renta, la vivienda y la inseguridad de alimentos”, dijo Isaac Eguia, trabajador social de la familia de Alief ISD. “A medida que Alief continúa recuperándose, el Mercado Escolar ha tenido un gran impacto en la lucha para acabar con el hambre y aligerar algunas de las dificultades que enfrentan nuestros estudiantes y familias en Alief.”

El mercado ubicado en el edificio Anexo de Alief en la calle High Star, está abierto dos días al mes hasta mayo y permite a las familias de los estudiantes de las escuelas preparatorias de Alief, SOAR, Crossroads y LINC recorrer los estantes surtidos con alimentos, artículos para el cuidado personal y productos de tocador. El personal del mercado también proporciona información sobre cómo solicitar otros tipos de ayuda, como asistencia para pagar la renta.

Tras el cierre durante la pandemia de Covid, el mercado reabrió el año pasado con el apoyo de Amazon. Este año, un acuerdo con el Banco de Alimentos de Houston permite que el mercado proporcione alimentos dos veces al mes a los estudiantes y familias, así como a los miembros del personal de Alief ISD, dijo Eguia.

“Recibo llamadas de todo el distrito de los consejeros, coordinadores de familias, [y administradores] con las necesidades de alimentos de emergencia para muchos de nuestros estudiantes [y] familias que pasan por una crisis como incendios de apartamentos, pérdida de ingresos, desalojos, o simplemente no hay comida en casa”, dijo, señalando que cuando el mercado se abre a las 9 AM, es común ver a las familias que han estado en fila desde antes de las 8 AM “sólo para poder recibir un poco de ayuda.”

El pasado año escolar, el mercado ayudó a más de 1,500 compradores que beneficiaron a casi 5,000 miembros de sus familias. Desde noviembre del 2022, el mercado ha recibido a 760 compradores con más de 3,200 miembros en sus hogares, y todavía faltan ocho días más de mercado.

Eguia ve beneficios también en el trabajo de los estudiantes voluntarios del Instituto de Idiomas para Estudiantes Recién Llegados de Alief (LINC), que administran el mercado.

“El nivel de profesionalismo, dignidad y servicio al cliente que ofrecen es algo de lo que me siento orgulloso”, dijo. “Entienden su función, desde anotar a los padres en la lista, ser compradores personales para cada visitante o ayudarlos a llevar las compras a sus automóviles, nuestros estudiantes conocen las necesidades de sus amigos, compañeros y vecinos”.

Los jóvenes voluntarios también ayudan a evitar la pena que pueden sentir las familias al pedir la ayuda que tanto necesitan.

“Uno de los obstáculos más grandes a los que nos enfrentamos es romper el estigma de aceptar comida en sus escuelas y llevar la comida a casa en los autobuses sin el temor de ser juzgados por sus compañeros”, dijo Eguia. “Esperamos ser creativos en el futuro para hacer que este mercado sea divertido y de mayor aceptación para nuestros estudiantes”.

Las fechas restantes del 2022-23 en que el Mercado Escolar de Alief estará abierto son el 9 y 23 de febrero; 9 y 23 de marzo; 13 y 27 de abril; y 11 y 18 de mayo.

Houston Food Bank School Market opens for Spring 2023

Caring for a diverse community of learners can mean providing assistance outside the classroom; that is the mission of the Alief School Market, which has been helping families with basic needs since 2019. The effort began as a way to help with food insecurity and has grown to provide other assistance to the Alief ISD families.

“During the pandemic and since we have seen more requests of our community seeking aid to meet basic needs like rental assistance, housing, and food insecurity,” Isaac Eguia, Alief ISD Family Social worker said. “As Alief continues to recover, the School Market has been very impactful in the fight to end hunger and alleviate some of the hardships our students and families in Alief face.”

The market located in the Alief Annex on High Star Road, is open two days each month through May and allows families of Alief high schools, SOAR, Crossroads and LINC students to browse shelves stocked with food, personal care items and toiletries. Market personnel also provide information on applying for other aid, such as rental assistance.

After shutting down during the Covid pandemic, the market reopened last year with the support of Amazon. This year a partnership with the Houston Food Bank allows the market to provide groceries twice a month to students and families, as well as Alief ISD staff members, Eguia said.

“I receive calls from across the district from counselors, family liaisons, [and administrators] with emergency food needs for many of our students [and] families experiencing crisis like apartment fires, loss of income, evictions, or just no food at home,” he said, noting that when the market opens at 9 AM, it is common to see families who have been lining up since before 8 AM “just to be able to receive some relief.”

Last school year the market assisted more than 1,500 shoppers benefiting nearly 5,000 family members. Since November 2022, the market has seen 760 shoppers with more than 3,200 household members, with eight market days still ahead.

Eguia sees benefits too in the work of the student volunteers from Alief Language Institute for Newcomers (LINC), who run the market. “The level of professionalism, dignity, and customer service they provide is something I am proud of,” he said. “They understand the assignment from registering parents, being personal shoppers for each visitor, or helping carry groceries out to their vehicles, our students know the need of their friends, classmates, and neighbors.”

The young volunteers also help fight the shame families might feel when asking for much-needed assistance.

“One of the biggest hurdles we face is breaking the stigma of accepting food at their schools and taking home food on busses without the fear of being judged by their peers,” Eguia said. “We hope to be creative moving forward in making this market fun and more accepting for our students.”

The remaining 2022-23 dates the Alief School Market is open are February 9 and 23, March 9 and 23, April 13 and 27, and May 11 and 18.